تبیین ساختاری نقش یادگیری الکترونیکی بر انتقال آموزش به محیط کار در میان کارکنان

سعید شریفی رهنمو؛ آیت اله فتحی؛ حسن عباسی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، ، صفحه 97-123

https://doi.org/10.22054/jti.2023.56934.1321

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش یادگیری الکترونیکی برانتقال آموزش به محیط کار در میان کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری درسال 1400-1401 تشکیل دادند که تعداد آن‌ها 700 نفر بود. نمونه آماری ...  بیشتر

تأثیر عامل آموزشی متحرک بر یادگیری و یادداری دانش آموزان

زینب اسمعیلی بجدنی؛ خدیجه علی آبادی

دوره 2، شماره 6 ، خرداد 1395، ، صفحه 19-37

https://doi.org/10.22054/jti.2018.9749.1133

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر وجود عامل آموزشی متحرک در چند رسانه‌ای‌ها بر یادگیری و یادداری دانش‌آموزان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی منطقه ۴ ناحیه ۶ شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس ۶۰ نفر از دانش‌آموزان انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ...  بیشتر

پیش‌بینی موفقیت تحصیلی با تأکید بر متغیرهای مؤثر در یادگیری الکترونیکی و درگیری تحصیلی

حسن محمودیان؛ سعید طالبی

دوره 1، شماره 2 ، خرداد 1394، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.22054/jti.2015.1604

چکیده
  هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر مستقیم متغیرهای تجربه، اضطراب، خوکارآمدی رایانه و درگیری تحصیلی با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش، همبستگی است. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، تعداد 410 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس به روش نمونه گیری تصادفی جهت ...  بیشتر

مدل‌سازی دانش کاربر به ‌منظور یادگیری تطبیقی در محیط یادگیری الکترونیکی

ایوب درگی؛ حسن رشیدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 111-136

https://doi.org/10.22054/jti.2014.227

چکیده
  در سال‌های اخیر از روش‌های داده‌کاوی به‌طور گسترده درزمینه‌ی یادگیری الکترونیکی استفاده‌شده است. درواقع محققین مختلف با استفاده از روش‌های داده‌کاوی سعی در شناخت هر چه بیشتر یادگیرندگان و درنتیجه ایجاد یادگیری تطبیقی داشته‌اند. در تحقیقات از ویژگی‌ها، عملکرد، سبک یادگیری و سبک‌شناختی یادگیرندگان استفاده‌شده است. این مقاله ...  بیشتر