تاثیر چند رسانه‌ای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش آموزان

حسین اکبری احمدسرایی؛ حمید رضا مقامی؛ یوسف مهدوی نسب

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، ، صفحه 23-51

https://doi.org/10.22054/jti.2020.49991.1300

چکیده
  هدف این پژوهش تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه پنجم است. روش مورد استفاده از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش‌آموزان پسر پایه پنجم شهرستان قرچک که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه های انتخاب شده به تعداد ...  بیشتر

تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادام العمر و عملکرد یادگیری در دانش آموزان

مریم رجبیان ده زیره؛ حمید رضا مقامی؛ صلاح اسمعیلی گوجار؛ سکینه شریفاتی

دوره 3، شماره 9 ، بهمن 1395، ، صفحه 63-91

https://doi.org/10.22054/jti.2020.43564.1268

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادام‌العمر و عملکرد یادگیری دانش‌آموزان است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوم دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 می‌باشند که 60 نفر از آن‌ها (30 نفر گروه آزمایش) و (30 نفر گروه کنترل) ...  بیشتر

بررسی میزان استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی وارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محمود نجفی؛ حمید رضا مقامی؛ جواد حسینی؛ نصرت جعفری

دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1394، ، صفحه 81-106

https://doi.org/10.22054/jti.2016.6956

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی میزان استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس استان سمنان و ارائه راهکارهای مناسب بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. بدین منظور نمونه‌ای شامل 600 نفر دانش‌آموز، 300 نفر معلم، 200 نفر مدیر از مدارس استان سمنان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ...  بیشتر