بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای دانش آموزان و والدین آن ها بر اساس طبقه بندی پاتر(مورد مطالعه: شهر اردبیل)

علی جعفری

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/jti.2020.43733.1270

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مقایسه سواد رسانه ای دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه و والدین آنها در شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است. گروه نخست دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل می باشد که تعداد آنها 19391 نفر می باشد و گروه ...  بیشتر

تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

علی جعفری؛ سعید فرامرزیانی؛ محمود ملک پور

دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22054/jti.2019.43723.1272

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه مهارت‌های ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان علمی کاربردی شهر اردبیل است. ازلحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، ازلحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی اردبیل در سال 1396 تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها ...  بیشتر

تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادام العمر و عملکرد یادگیری در دانش آموزان

مریم رجبیان ده زیره؛ حمید رضا مقامی؛ صلاح اسمعیلی گوجار؛ سکینه شریفاتی

دوره 3، شماره 9 ، بهمن 1395، ، صفحه 63-91

https://doi.org/10.22054/jti.2020.43564.1268

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادام‌العمر و عملکرد یادگیری دانش‌آموزان است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوم دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 می‌باشند که 60 نفر از آن‌ها (30 نفر گروه آزمایش) و (30 نفر گروه کنترل) ...  بیشتر