مقاله پژوهشی
بررسی رابطه رهبری اصیل و تعهد سازمانی با متغیر میانجی رضایت شغلی

یاشار مبارکی کلیانی؛ عباس عباس پور؛ نور علی فرخی

دوره 6، شماره 20 ، تیر 1402، صفحه 12-29

https://doi.org/10.22054/jti.2023.75473.1393

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری اصیل و تعهد سازمانی کارکنان با متغیر میانجی رضایت شغلی در منطقه 4 آموزش-وپرورش شهر تهران بود. این پژوهش از نظر هدف بنیادی، روش گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره آموزش‌و‌پرورش منطقه چهار آموزش‌و‌پرورش شهر تهران به تعداد 420 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیریادگیری مشارکتی آنلاین بر سطوح یادگیری شناختی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان گرگا

زهرا یزدانی؛ حمید رضا مقامی؛ فاطمه جعفرخانی؛ راضیه مردی

دوره 6، شماره 20 ، تیر 1402، صفحه 30-59

https://doi.org/10.22054/jti.2024.77303.1434

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی آنلاین بر سطوح یادگیری شناختی در دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان گرگان بود. روش تحقیق به صورت نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی گرگان در سال تحصیلی 1399-1400 است که تعداد 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه سازنده گرایی و موفقیت در یادگیری برخط با متغیرهای میانجی تعهد دانشجویان،آمادگی و جو یادگیری برخط

علیرضا ظهریبان حصاری؛ محمود اکرامی؛ محمدرضا سرمدی

دوره 6، شماره 20 ، تیر 1402، صفحه 60-81

https://doi.org/10.22054/jti.2024.74087.1380

چکیده
  پژوهش حاضربا عنوان " رابطه سازنده گرایی وموفقیت در یادگیری برخط با متغیرهای میانجی تعهد دانشجویان برخط،آمادگی وجویادگیری برخط،" است. هدف از این مطالعه، تعیین مدل یابی معادلات ساختاری موفقیت در یادگیری دانشجویان برخط بر پایه سازنده گرایی و متغیرهای واسطه ای، می باشد.جامعه آماری، تمام دانشجویان شاغل به تحصیل دوره های کارشناسی وکارشناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر بازی مبتنی بر تلفن همراه بر میزان یادگیری و انگیزه دانش‌آموزان در درس کار و فناوری

حسین امانی؛ علیرضا مطلبی نژاد؛ هاشم فردانش

دوره 6، شماره 20 ، تیر 1402، صفحه 82-103

https://doi.org/10.22054/jti.2024.3435.1073

چکیده
  یادگیری مبتنی بر بازی تلفن همراه را می‌توان به‌عنوان یک بازی برای اهداف یادگیری با بهره‌گیری از فناوری‌های تلفن همراه برای پلت فرم بازی تعریف کرد. مطالعه حاضر با هدف تأثیر یادگیری مبتنی بر بازی تلفن همراه بر میزان یادگیری و انگیزه دانش‌آموزان در درس کار و فناوری انجام شد. روش تحقیق در چهارچوب مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل پدیدارشناسانه تجارب زیسته معلمان از تدریس به کمک نقشه مفهومی

حسن ضابط؛ علی اکبر عجم؛ پری‌ناز اسعدزاده

دوره 6، شماره 20 ، تیر 1402، صفحه 104-133

https://doi.org/10.22054/jti.2024.74648.1386

چکیده
  نقشه‌های مفهومی یکی از راهبردهای آموزش و یادگیری است که با فعال نگه‌داشتن فراگیر، یادگیری معنادار را برای او به ارمغان می‌آورند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی، تبیین و تحلیل پدیدارشناسانه‌ی تجارب زیسته معلمان از آموزش به کمک نقشه مفهومی بود. رویکرد پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش معلمان دوره دوم ابتدایی شهرستان بیرجند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراترکیب کاربردهای اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی در محیط‌های آموزشی هوشمند

زهرا حیدری؛ زهرا طالب؛ زینب گلزاری

دوره 6، شماره 20 ، تیر 1402، صفحه 134-165

https://doi.org/10.22054/jti.2023.75649.1397

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی کاربردهای اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی در محیط‌های آموزشی هوشمند به منظور افزایش کیفیت و نوآوری‌های آموزشی است. روش پژوهش حاضر کیفی و راهبرد آن فراترکیب می‌باشد. جامعه مورد بررسی پژوهش‌های علمی معتبر از سال 2018 تا 2023 در حوزه‌ی آموزش بودند. در ابتدا با استفاده از واژه‌های کلیدی «کاربردهای اینترنت اشیاء»، ...  بیشتر