مقاله پژوهشی
ارائه چارچوبی برای عناصر برنامه درسی مبتنی بر یادگیری مادالعمر با استفاده ظرفیت فضاهای مجازی

یوسف ساجدی فر؛ یوسف ادیب؛ بهنام طالبی

دوره 6، شماره 19 ، فروردین 1402، صفحه 8-46

https://doi.org/10.22054/jti.2023.67184.1351

چکیده
  مقاله حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای عناصر برنامه درسی مبتنی بر یادگیری مادام‌العمر با استفاده ظرفیت فضاهای مجازی انجام شد. روش تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی بوده و جامعه آماری اساتید و خبرگان برنامه‌ریزی درسی دانشگاه‌های تبریز در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. حجم نمونه تا اشباع نظری داده‌ها (15نفر) از اساتید خبره انتخاب و گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر یادگیری تلفیقی بر حضور عاطفی دانش آموزان دوره ابتدایی در درس علوم

اسماعیل زارعی زوارکی؛ مهدی واحدی؛ محمدرضا حیدری

دوره 6، شماره 19 ، فروردین 1402، صفحه 48-63

https://doi.org/10.22054/jti.2023.74129.1381

چکیده
  امروزه یادگیری تلفیقی مورد استقبال نظام‌های آموزشی قرار گرفته است. یک عامل مهم که در کیفیت اجرا و ارزیابی یک یادگیری تلفیقی وجود دارد، حضور عاطفی یادگیرندگان است. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یادگیری تلفیقی بر میزان حضور عاطفی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان شهریار در درس علوم بود. روش پژوهش شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌‌آزمون- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان و نوع استفاده دانش‌آموزان متوسطه از فضای مجازی: مورد مطالعه استان همدان

بهروز سپیدنامه؛ فرهاد سراجی؛ علی اکبر عسگری مطیع؛ حسن مومنی؛ سعید زمانی

دوره 6، شماره 19 ، فروردین 1402، صفحه 64-82

https://doi.org/10.22054/jti.2023.59993.1328

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان و نوع استفاده دانشآموزان متوسطه از فضای مجازی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف نیز پژوهشی کاربردی بود. جامعه آماری کلیۀ دانش‌آموزان متوسطه استان همدان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که تعداد 500 نفر به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه سرزندگی تحصیلی و تجارب یادگیری با تفکر انتقادی دانشجویان در دوره کووید 19: نقش میانجی‌ سرمایه روان‌شناختی

سیدمهدی زعیم زاده؛ اصغر جعفری

دوره 6، شماره 19 ، فروردین 1402، صفحه 84-104

https://doi.org/10.22054/jti.2023.66620.1346

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سرزندگی تحصیلی و تجارب یادگیری با تفکر انتقادی با نقش میانجی‌ سرمایه روان‌شناختی در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری، دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی 1399-1400 که تعدادشان 17600 نفر بود. 210 شرکت‌کننده به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترند تکنولوژی های نوین در یادگیری و تدریس، با تاکید بر چالش ها و سیاست های مورد نیاز در عصر پساکرونا

علی خورسندی طاسکوه؛ زهرا جامه بزرگ؛ امیر عسگری

دوره 6، شماره 19 ، فروردین 1402، صفحه 106-128

https://doi.org/10.22054/jti.2023.72262.1364

چکیده
  مقدمه: فناوری های نوین آموزش و یادگیری قابلیت های متفاوتی برای افزایش کیفیت یادگیری فراهم آورده اند. این دسته از فناوری ها صورتبندی های جدیدی از فهم چیستی، چگونگی، مکان و زمان یادگیری ایجاد کرده و با اتکا بر ماهیت سه گانه سخت افزاری، نرم افزاری و حل مساله، فرآیند یادگیری را معنادارتر و متحول کرده اند. روش: روش این پژوهش مرور نظام مند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی رابطه فرهنگ سازمانی با یادگیری ضمنی دوران کرونا در نظام آموزش و پرورش (مطالعه موردی: معلمان مدارس ابتدایی)

منیره زمانی؛ رحیم مرادی

دوره 6، شماره 19 ، فروردین 1402، صفحه 130-146

https://doi.org/10.22054/jti.2023.74972.1389

چکیده
  این پژوهش با هدف واکاوی رابطه فرهنگ سازمانی با یادگیری ضمنی دوران کرونا در نظام آموزش و پرورش (مطالعه موردی: معلمان مدارس ابتدایی) انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی شاغل در مدارس دولتی استان البرز به تعداد 6657 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر